Menyu
Medeniyet Tarihi - II
TÜRKÇE KÜLLİYAT

Medeniyet Tarihi - II

Her medeniyetin tarihsel bir serüveni ve yapı tarzından ve inşasında kullanılan unsurlardan meydana gelen görünür bir bedeni vardır. Bir medeniyetin bu yönlerini incelemek kolaydır. Aslolan bir medeniyetin ruhunu, eğilimlerini, düşüncelerini, inançlarını, içsel çelişkilerini ve gizli ukdelerini incelemek; çeşitli içyapıları ve gizli köşeleri hakkında araştırma yapmak ve özellikle değerlerini ortaya koymaktır. Her medeniyet bir insan gibidir. Onun yaşam olaylarının biyografi ve fizyolojisini, ailevi ve sosyal çevresini, ekonomik durumunu ve hayat tarzını incelemek zor değildir. Fakat acaba bu konuları incelemek suretiyle onu dosdoğru tanıdığımızdan emin olabilir miyiz? Asla! Onun inançları, bilgileri, malumatı, ruhî, ahlakî ve duygusal özellikleri; bireysel gerçekliğini ve müstakil ve mümtaz şahsiyetini meydana getiren hayalleri, duyarlılıkları, arzuları, zevk ve duygularını incelemek ayrı bir iştir. Onun hayatı, geçmişi, çevresi, mirası ve kültürü hakkındaki bilgileri etraflıca hazırladıktan sonra ruhsal tahliline, karakterlerinin, özelliklerinin bilimsel izahına, ukdelerini açmaya, ruh ve düşüncesinin gizli köşelerini bulmaya yönelmek gerekir.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Ali Şeriati

Yayıncının Notu

Önsöz

Tarihte Ender Bir Olay

 

ÇAĞDAŞ ASIRLARIN ÖZELLİKLERİ

Büyük Kapitalizmin Ortaya Çıkışı

Evrensel Sömürünün Ortaya Çıkması

Liberalizm ve Demokrasinin Sarsılması

Egemen Güçlerin Yerine Ekonomi Gücünün Geçmesi

Makinenin İnsanlık Alanına Gün Geçtikçe Daha Hızlı Girmesi

İndividüalizm

Modern Hayatın Çeşitli Yönleri Karşısında İnsanın

Alinasyonu

İnsanın İnandığı Bütün Asaletlerin Yerine Hayatın Asaleti

Mantıkçı Rasyonalizmin Güçlenmesi

İleri Bürokrasi

Mekanik Düzenin İnsanın İnsanî Yarısına Dayatılması

İnsanî Değerlerin Makine, Ekonomi ve Üretim, Başka Bir İfadeyle Faydacılık Ruhu Tarafından Seçimi

Hiçlik ve Umutsuzluk Felsefesinin Yayılması

İnsan Hayatının ve Duygunun Mantıkî, İlmî ve Aklî

Esaslara Dayandırılması

İnsan Ruhunun Aydınlanmacı ve Manevî Yönlerinin

İşlevsiz ve Yok Olması

Kör İsyan

Ailenin Zayıflaması ve Dağılma Tehlikesi

Dışsal Bilginin Şaşırtıcı İlerleyişi Karşısında İçsel Bilginin Hesapsız ve Başa Dert Açan Zafiyeti ve Kendini Bilmezlik

Yeni Bir İnsan Tipinin Yaratılması ve Tiplerin Makine,

Bürokrasi ve Ekonomi ile Tekdüzeleştirilmesi

Farklı İnsan Kültür ve Medeniyetlerinin Ölümü ve Tek Bir Küresel Medeniyetin Ortaya Çıkışı

Boş Zamanların Ortadan Kalkması ve İş yahut Yapay

Eğlencelerle Doldurulması

Çağdaş İnsanın Mahrum Kalışı

Medeniyetin İnsandan Bağımsız Olması

Dünyanın Tüketim Grubu ve Üretim Grubu Olarak

Ayrılması

Küresel Sınıfların Ortaya Çıkışı

Modern Uygarlıkta Aracıların Parlaması

Tüketicilik

Modern Medeniyet Dininin Düalizmi

Yeni Skolastik

Yalnızlık ve Felsefî Ümitsizlik

Bilim ve Bugün

Hümanizme Dayalı Enternasyonalizm Duygusunun

Güçlenmesi

Bilim ve Kültürün Avamileşmesi

Yeni Medeniyet ve Üçüncü Dünya

Komprador Burjuvazinin Oluşumu

Modern Burjuvazi Üretiminin Klasik Tarım Ekonomisine Dayatılması

Bedevi Kavimlerin Hızlı Gelişmesi

Asimilenin Ortaya Çıkışı

Taklit Olgusu

Cinayet ve Günahın Gittikçe Artması

Sanayi Ülkelerinden İthal Edilmiş Üstyapının

Sanayileşmemiş Toplumların Altyapısına Yüklenmesi

Modern Sanayi Toplumlarının Sorun ve Çözümlerinin Geri Kalmış Ülkelere Yapay Olarak Aktarılması

Burjuvazinin Bozulması

 

DÜNYAGÖRÜŞÜ VE KÜLTÜRLE İLGİLİ GENEL BİR KONU

Dünyagörüşü ve Kültürle İlgili Genel Bir Konu

 

DÜNYAGÖRÜŞÜ VE ÇEVRE

Dünyagörüşü ve Çevre

Yeni Çağ Felsefî Düşüncelerinin İncelenmesi

Nefis/Can ve Ruh/Revân

Diyalektik Nedir?

Formel Mantık

Sokrat ve Hegel Diyalektiğinin Farkı

Mantık ile Diyalektik Arasındaki Fark

Materyalizm ve Yeni Teoriler

Diyalektik İmanı Nasıl İnceliyor?

Sosyalizm (Toplumun Asıl Oluşu)

Marks’a Göre Sınıf

Toplumsal Mülkiyet Nedir?

Düşünür ve Sanatçının Özgürlük ve Sorumluluğu

Manifesto’yu Oluşturan Şeyler Nelerdir?

Kolektivizm Nedir?

Proleter Nedir?

Emperyalizm Nedir?

Sübjektif ve Objektif Nedir?

 

YENİ ÇAĞ’DA SİYASÎ EĞİLİMLER

Yeni çağ’da Siyasî Eğilimler

Proletarya Diktatörlüğü Nedir?

 

KENDİNİ BULMA MESELESİ

Kendini Bulma Meselesi

Alinasyon

 

GÜNÜMÜZ MEDENİYETİNİN ÖZELLİKLERİ

Günümüz Medeniyetinin Özellikleri