ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ

Nurettin Topçu, doğrudan sosyalizmi savunan, teknolojiye karşıt ve Anadolu milliyetçiliğine dayanan isyan ahlâkı felsefesine ve hareket'i öne alan aksiyoner üslubuna karşı mütevazı bir fikir emekçisi olarak yaşamıştır.

Nurettin Topçu da, Necip Fazıl gibi, düşünsel anlayışını oluşturduğu II. Dünya Savaşı öncesi koşullarının da et-kisiyle ve o dönem Cumhuriyet aydınlarıyla paralel bir biçimde ‘nasyonal sosyalist' ideolojiyi İslam'a uyarlayan, otokrat ve milliyetçi bir anlayış geliştirmiştir. Necip Fazıl'ın daha pragmatik, eklektik, felsefi bir bütünlük taşımayan, doğrudan geleneksel kaynaklar ve akımlardan beslenen anlayışına karşı Nurettin Topçu, İslamcı düşünür ve aydınlar içerisinde sosyalizmi benimseyen ve savunan neredeyse tek şahsiyettir. Gerçi onun sosyalizmi kendi de-yimiyle Anadolu milliyetçiliğine dayalı Müslüman Anadolu sosya-lizmiydi; dolayısıyla komünizmle bir alakası olmadığı gibi ona karşıydı da: "Sosyalizme düşmanlık önce onu doğrudan doğruya komünizmle karıştırmaktan ileri geliyor." diyen Topçu'ya göre sosyalizm hareketinin yarattığı ahlâki isyanlar, geçen asrın fedakâr sosyalist ruhlarını dile getirse de, yoksullar ve yetimler, nasırlı eller için, hakları çiğnenen mazlumlar için hayatlarını fedaya karar verip sosyalizm cihadına atılanlar bu gayretlerinin pek semeresini göremeyeceklerdir." ( Süleyman Seyfi Öğün,Türkiye'de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergâh Yayınları, 1992)

Servet sahipleri, sömürücüler ve Yahudileri eleştiren Topçu'ya göre bunlar, Halife Ömer gibi fukaranın hakkını ısrarla isteyen sosyalizme düşmandırlar. Topçu'ya göre sosyalizm, halk, hatta okuyanlar arasında komünizm ve anarşizm gibi tanıtılarak kötülenmek istenmektedir. Nitekim kapitalist ve komünistler, II. Dünya savaşında milliyetçi sosyalistlere karşı elbirliği yaparak, Yahudi propagandasının da desteğiyle bunları yıkmış ve gözden düşürmüşlerdir. Oysa sosyalizm bir hak ve adalet davasıdır. "Sosyalizm nefsimizin müdafaası için değil de Allah'ın emri ve insanlığın hak davası olarak alınırsa gayesine ulaştırılabilir." "Hakikatte bu dava İslam'ın özünde bulunan hak davasıdır. Sosyalizm, çiğnenmesi halinde Allah'ın da affetmeyeceğini bildirdiği kul hakkının müdafaasıdır. Sosyalist olarak İslam'ın ta kalbinde yer alacağımızı bilemeyenler, kelimenin yabancı kıyafetine tutuluyorlar... İktisadi sistemimiz, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, her ferdi iş ahlâkıyla seferber eden, asrın geçer deyimiyle ruhçu sosyalist sistemdir." (a.g.e)

Topçu'ya göre Alman milli sosyalizmi, devlet sosyalizminin en mükemmel gerçekleşmesidir. Yeryüzünde ilahi iradenin gerçekleşmesi olan faşist devlet kendiliğinden ahlâkidir. Otorite ideal olan milli irade tarafından istenilmiştir. Bu istek yoluyla milli irade Allah'a bağlanmaktadır. Faşizmin siyasal, toplumsal adaletsizliklere, Yahudiler'e yönelttiği eleştirileri, öte yandan proleterya karşısında köylülüğe ve kırsal erdemlere ilişkin yüceltmeleri, devleti ruhsal bir değer olarak ülküleştirmesi, Topçu'ya cazip gelen öğelerdir.

Ancak Topçu'nun savunduğu sosyalist sistemle faşizm arasında önemli uyuşmazlık noktaları da bulunmaktadır. Topçu, daha çok, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynayan Mevlana ve Yunus'un manevi toplumculuğunu savunur. Faşizmde olan şiddet, liderlik kültü, dine karşıtlık, mekanizm ve teknoloji tutkusu Topçu'nun karşı olduğu eğilimlerdir. Ancak o, İslamcılar'ın sosyalizme olan tepkilerini de eleştirir.

"Hak ve iktidar, muayyen ölçüler vererek başkasına ısmarlanan elbise değildir, ancak onlara inananların eseridir. Ancak bu şaşkınlıktan din bezirganı sahtekârlar faydalanıyor ve davamızın İslam'a aykırılığından büyücü ifadeleriyle bahsediyorlar. Halk bilmiyor ki, hiç birisi dini ruha sahip olmayan bu şarlatanlar halkı din adına soyarlarken, çiğnenip darbelenen İslam dinidir. Bizim sosya-lizmimiz İslam'ın ta kendisidir... Bununla dini devleti mi kasdedi-yoruz? Asla! din müesseseleşince herhangi bir ferdin eline geçiyor. Bizim istediğimiz devlet kurucusunun kendi iradesini Allah'a teslim etmek davasıdır. Bu gidiş bütün bir devlet psikolojisini yaratacaktır." (a.g.e.)

"Anadolu'nun içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan; şuursuzca bir batılılaşmadan; Tanzimat'tan beri gelen ve aydınların, bizi tahrip edecek batılı fikirleri yurda ithal etmelerinden; yanlış milliyetçilik anlayışlarından; dinin yanlış anlaşılması ve anlatılmasından; yabancı hayranlığından ve pragmatizmin benimsenmesinden ötürü, bizde, komünizm kendisine bir zemin bulabilmektedir. Materyalist, ihtilalci, anarşist bir komünist tehlikeden bizi koruyacak olan ruhçu, devletçi, muhafazakâr, otorite sahibi bir sosya-lizmdir." (N. Topçu, Ahlâk Nizamı s.158)

Topçu'ya göre kapitalistler, ağalık düzeni, sahtekâr ve çıkarcı din adamları, sözde ve sığ aydınlar ve bunları besleyen basın, Yahudiler ve masonlar, komünizmin yarattığı olumsuz etkiler, sosyalist bir sistemin uygulanmasına karşı koyan başlıca güçlerdir.

"Kurtuluş, ancak ruhları Allah yolculuğunda selamete ulaştıracak, ruhçu ve İslamcı bir sosyalizmin eseri olabilir. Bu zafere ulaşmanın şartı ve çaresi ise hakkın ve vicdanın katili olan hürriyetleri yok ederek, onun yerinde, çalışanların, düşünenlerin, sevenlerin ve acıyanların haklarıyla hürriyetlerini yaşatabilmektir... Bu manada, sosyalizm devrimizin şeriatıdır." (N.Topçu, Sosyalizm Devrimizin Şeriatıdır. İslamiyat Dergisi'nin " İslam'ın Sol Yorumu" başlıklı, Nisan-Haziran 2002 sayısı, sy. 134, 135)

Nurettin Topçu, doğrudan sosya-lizmi savunan, teknolojiye karşıt ve Anadolu milliyetçiliğine dayanan isyan ahlâkı felsefesine ve hareket'i öne alan aksiyoner üslubuna karşı mütevazı bir fikir emekçisi olarak yaşamıştır.Sosyalizmi savunduğu için Topçu'yu eleştiren Necip Fazıl ise, aktivist bir lider ve eylem adamı olarak batı felsefesinden yararlansa da, batılı ideolojileri eleştirmiş; bu ideolojileri öne çıkaran bir ideolojik tavır ve üslup yerine,muhafazakâr ve geleneksel bir İslam anlayışını araçsallaştıran bir siyasal söylem ve strateji geliştirmiştir.

Topçu'nun sosyalizmi teorik analizlere dayanmayan, sol açılımları olmayan, iktisadi olmaktan ziyade romantik bir ütopizmi dillendirir. Önceli kadar ardılı da olmayan bu Anadolucu milliyetçi sosyalizm söylemiyle Topçu, kendi semasında tek yıldız olarak kalır. Bunun içindir ki ışığı Anadolu'nun o mahut karanlığını aydınlatamaz. Öyle ki, kendi kurduğu ve bir mektep hüviyetinde olan Hareket camiası içerisinde bile,bu anlamda bir yankısı yoktur. Beri yandan onun sosyalizmi, kendisinden sonra İslam dünyasındaki Mustafa Sıbai'nin İslam sosyalizmi, Hasan Hanefi'nin İslami sol'u ve Ali Şeriati'nin sol İslam'ı gibi İslam'ın özgürlükçü ve devrimci bir yorumu olmaktan ziyade; dayanışmacı ve eşitlikçi niteliğiyle Kemal Tahir'in Osmanlıcı sosyalizm tezi gibi, Osmanlı sisteminde olduğu üzere esnaf loncalarının ve tarımsal üretimin stabilitesinin esas alındığı, üretimin ve tüketimin planlandığı ve denetlendiği, kökenlerini milli tarih ve coğrafyada bulmaya ve kendisini orada temellendirmeye çalışan milli bir sosyalizm tezi olarak kalacaktır.

 

 

Kaynak: Gerçek Hayat Dergisi, Sayı 343, 18.05.2007


         -        

 


Bu Yazı 13509 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 253 yorum yapılmıştır...

yahya 02-06-2008, 10:19:19
biz müslümanların işi ütopya değildir, hele n.topçu gibi kendi içinde bile çelişkiye düşmek hiç değildir. yazının verilmesini eshefle kınıyorum. bu site ayarında bir yazı değil kesinlikle!
 
Mahmut YAVUZ 14-06-2008, 17:23:52
Yahya ilginç olan şu ki, siz bu yorumu ali Şeriati'nin sayfasında yazıyorsunuz. Merak ettiğim şudur: Sizin Ali Şeriat'den öğrendiiğiniz bu mudur? Dışlayıcı, agressif, tahammülsüzlük...
 
Erdal 20-06-2008, 17:29:17
Gerçekten iyi kaleme almışsınız.
teşekürlerimi sunarım.
 
arjin 07-07-2008, 23:50:30
açıkcası yazıdan pek hoşlanmadım. nurettin t. 'nin sosyalizm anlayışını ali şeriatinin sosyalizm anlayışına da aykırı buluyorum.ama yine böyle bir yazıya bu sitede yer verilmesi güzel bir davranış.öncelikli olan anlamaya çalışmaktır.
 
cihan 10-07-2008, 12:17:40
Nurettin Topçu'nun sosyalizm anlayışı islam dinine endekslenmiş bir teori şeklindedir.Sosyalizm kavramının ilk kullanışı 19. yüzyılını dayanır bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır ve özellikle K.Marx ile tanımı yapılmış ve ileri sürülerek genişletilmiştir.İslam dini ise tevhid inancı insanlıktan bu yana vardır yani 19. yüzyıldan değil şahsen ben islam sosyalizm kavramınında yana değilim islam kavramı tek başına yeter.saygılarımla...
 
gülistan bayram 10-08-2008, 12:29:01
islam da haklar meselesi mükemmel bir şekilde ayarlanmış ve biz müslümanlara da tebliğ edilmiştir.tam riayeti karşılığında insanlık zaten zulüm ve baskı vd görmiycektir.haklar savunulmuş ve kesin bir dille ifade edilmiştir.islam mazlumdan yanadır.ve her müslüman da diğer bir müslümanın ve de islam olmayan tüm hakkı yenmişlerin hakkını korumak ve vermekle yükümlüdür.hatta savaşmalıdır da.bu alamda hak ve adalet kurmak adına başka ideoloji ve dinlere katılmak veyahut islama bu tür önadlar takmak abestir.islamın özüne hakarettir.terstir.yapan kişi için büyük bir bedbahtlıktır.
 
Demet 20-08-2008, 18:51:50
Nurettin Topçu'nun sosyalizmi İslami bir yaklaşımla değerlendirerek bir
islam sosyalizmi üttopyasında bulunması yadırganmamalı bence.Aslında bu yazının sosyalizm için mana kazandırıcı bir yönünün olduğunu düşünüyorum.Nurettin Topçu'ya ne mutlu ki böyle önemli boyutta kabul gören bir düşünce sistemiyle ilgili ,düşünce anlamında hak olana dönüştürücü bir yorum geliştirerek açılımcı bir tavır sergileyebiliyor.Kavramların asıl manalarının ancak manevi kimliğe sahip bir düşünce tarzıyla anlamlı hale gelebildiğinin açık bir örneği olarak görüyor ve özü değiştirmeyen ve yanlış özleri değiştirebilecek oloumlu bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.Bu İslamı sosyalizmle açıklamak değil sosyalizmi İslam ile süslemektir bence....3,6 ve 7. paragrafları bir kez daha ve dikkatlice okuyalım...Saygılar...
 
kumanya 28-08-2008, 00:31:24
Bizim olan fikr dünyasını korumalı,muhafaza etmeliyiz.Bu Anadolu toprağında olan bükün fikir cereyanları,bizim insanımıza ait her heyecan dinlenmeye layıktır.Nurettin Topçu gibi bi filozofu bir çırpıda es geçmemeye çalışalım.
 
Buket 29-08-2008, 22:25:53
Eğer biz sosyalizmi halkın haklarını savunmak,eşitlikçi olmak anlamında yüzeysel olarak ele alırsak bunun gerçek anlamına aykırı bir tanım getirmiş oluruz.Fakat illaki bunlar adına bir sistem arıyorsak,aradıklarımız ve daha fazlası zaten İslam dininde mevcut..Müslüman dediğin, Allah 'a ve O'nun dinine gönülden teslim olmalı,beşeri bir takım sistemleri İslamlaştırmaya çalışmamalıdır.Farzedelim Sosyalizmin savunduğu bütün fikirler İslamla uyuşuyor;bu bile bizi Sosyalizmi savunmaya götürmemelidir.Aksine bizler Sosyalistlere savundukları doğruların İslamda zaten varolduğunu hatta İslam'ın insanlığı mutluluğa götürecek daha fazla düsturu barındırdığını anlatmalıyız."İSlam'dan başka bir din ile gelenin,dini kabul edilmeyecektir"ayetindeki din kelimesi sadece İslam,Hristiyanlık,vb için değil;"yaşantı tarzı sunan fikirler" anlamında da kullanılır,bu da gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır.VESSELAM..
 
Necati KOÇAK 06-09-2008, 10:33:47
Nurettin Topçu'nun açmazı: İslamı yaban kavaramların içine sokarak anlatmaya çalışmasıdır.Hak adalet ve eşitlik...vs. Buna ne gerek vardır.? Dinimizin adını Allah koymuş ve O'na İSLAM demiştir.Her hangi bir ekleme, sıfat vs. koymamıştır.Essında Böyle bir eklemeleme yapmak İslam' ı en azından bir kavram olarak bile eksik görmek ön kabulünü gerektirir.Hatta bu bir anlamda bilinç altı aşağılık kompleksini de ifade eder diye düşünüyorum.Hakkı hak olarak adaleti de adalet olarak konuşmak ayrıdır -Ki bunlar esasında islami kavramlardır- bunları 'sosyalizm' eklemlemek ayrıdır.Yarın çıkar birisi de Kominizmin içine sokar haydi sana 'İslam Komünizmi' İslami Laiklik vs.vs. Bunu yapamak bir vebaldir.Hırsızlıktır.İslamın kavaramını çalamaktır.
 
veysel menekşe 28-07-2009, 15:33:20
Allah ; Nurettin Topçu' ya rahmet eylesin..Ümit AKTAŞ' a da lütufta bulunsun inşaallh !..
Yalnız bir uyarım var sayın Aktaş' a !.Üzerimde emeği var..Eserlerinden çok istifade ettim..Elle-
rine dillerine sağlık..Çok teşekkürler ederim...
İmdii !..
Gelelim şu İslam 'ın sağı solu meselesine..
İslam' ın sağı solu olmaz abi...
"Ve fakat bu meselenin de başka türlü halli olmaz "diye düşündüğünü de tahmin edebiliyorum
Sevgili Ümit Abi..Ancak köprülerin altından da üstünden de çok sular geçti Abi..
Sadece bu da değil !
Ya köprüler yıkıldı yahut sular kesildi..
Sağlı sollu saldırdılar ve bizim de iflahımız kesildi..
Sonra da sağı solu belirsiz şaşkınlıklarımız yüzünden..
İlahi olanla bağlarımız da kesildi sayın abiciğim..
Artık geçmişle öğünmeyi gelecekle avunmayı bıraksak ta..
Yakayı kurtarmaya baksak şu zalimlerin elinden be abi..
Yoksa yaka paça yallah yine Mamak- Metris deliğine!...
Metis yayanlarına da fazla güvenme abi....
Ne varsa yine İnsan' da var abi...
Ellerinden öperim; arz-ı hürmetler ederim abi
Wesslam !...
 
Şükrü ışık 29-12-2010, 21:52:41
Eline beynine sağlık efendim,,,katıldığım katılmadığım yazınız için tşk ederim,,,tek şeyi kınıyorum;kendi gibi düşünmeyenleri kınayanları,,,NESİMİ nin derisini yüzenler,HALLACI ateşe atanlar,onlar kadar ALLAH FİKRİNE sahip değildiler,,,anlaşılan onların torunları hala yaşıyor,,,slm saygı ile,,,
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM