ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA

Allah'ın dininin hayata hakim kılınması ve İslami şahitliğin hem bireysel, hem de toplumsal hayatta örneklendirilmesi müslüman olma iddiası taşıyan herkesin görevidir. Bununla birlikte gerek vahyi mesajın anlaşılmasına yönelik olarak tarihsel süreç içinde yaşanan tahrifat, gerekse de genel bir zaaf olarak insanoğlunun zayıflığı, söz konusu iddianın asli boyutlarıyla kavranıp, pratiğe aktarılmasının önüne her zaman büyük engeller çıkartmıştır. Üstelik müslüman olma iddiasının Kur'an'da açıkça belirtilen ve Rasuller'in örnekliği ile de ortaya konulmuş bulunan gereklerinin İslam dışı otoritelerce çevrili alanlarda sergilenebilmesinin zorluklan ve tehlikeleri de malumdur. Bu olgu da ayrıca sorumluluğun geniş kitlelerce sahiplenilmesi önünde ciddi bir caydırıcı etki yapmaktadır.

 

Tek tek kendi nefislerimizden kalkarak tüm yeryüzünde tevhid ve adalet ilkelerinin hakim kılınması demek olan İslami mücadelenin üstlenil-meşinin soyut bir 'müslümanlık' iddiası ile altından kalkılabilecek bir iş olmadığı görülmektedir. Mücadelenin üstlenilebilmesi güçlü şahsiyetleri ve bu şahsiyetlerden oluşan güçlü yapıları gerektirir. Bu noktada kısaca, nitelikli şahsiyetler ve bunlardan oluşan yapı irtibatının bir öncelik sonralık ilişkisinden ziyade, karşılıklı etkileşim ve gelişim ilişkisi içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak yerinde olacaktır. Yani 'İslami şahsiyetler yapıyı kurar, yapı da İslami şahsiyetleri eğitir ve geliştirir.'

 

A- İslami Şahsiyetten Ne Anlıyoruz?

 

Yukarıda değindiğimiz şekliyle, İslami şahsiyet kavramını özel bir çerçevede tanımlamaktayız. Kastedilen alan; genel 'müslüman' tanımından daha süzülmüş bir alana tekabül etmektedir ve tanımı daha özelleştiren bir içeriğe sahiptir. Bununla amaçlanan şey, İslami şahsiyet kavramının, sadece müslüman olmanın gerekli kıldığı genel özellikler ve yükümlülüklerle sınırlı olmayıp, daha yoğun, daha özel ve daha ağır bir sorumluluk alanına tekabül ettiği gerçeğinin altını çizmektir.

 

İslami şahsiyet ile kastedilen şey öncü kimliğidir, sorumluluğudur. Kelimenin bütün kapsamıyla bir 'adanmışlık' bilincine ve tavrına sahip olmaktır. Adanmışlık, Allah'ın dinini gerektiği biçimde ve en güzel örnekliğiyle temsil, taşıma ve hakim kılma mücadelesini öncülük bilinciyle yüklenmeyi içerir. Kısacası bir dava bilincine sahip olmayı ve bir dava eri olarak yaşamayı gerektirir.

 

İslami şahsiyetin oluşumu belirli bir ameliyenin sonucunda gerçekleşir. Bu sadece şahısların 'bunu tercih ediyorum' demelerine benzer bir yüzeysel seçimin sonucunda otomatikman ortaya çıkabilecek bir özellik değildir. Ayrıca doğal şartların iteklemesiyle, kendiliğinden kazanılabilen bir hususiyet de olmadığı gibi, bir kez sahip olunduğunda ebediyen taşınabilecek bir sıfat da değildir. Bilinçli bir tercih; bu tercih temelinde ortaya konulacak bir emek ve bu emeğin süreklileştirileceği ve yaygınlaştırılacağı organik bir ilişki ağına sunulmasını gerektirir. Bu uzun, engebeli ve çok yönlü bir süreç demektir. İslami şahsiyet ancak bu koşulları içeren bir sürecin yaşanması ile mümkün olabilir.

 

İslami bir şahsiyetten söz edebilmek, birbiriyle sıkı sıkıya bağlı üç temel boyutun bir şahıs üzerinde aynı anda tezahürünü gerektirir. Aynı zamanda temel kriterler olarak da adlandırabileceğimiz bu üç boyutu kısaca:

 

a-] Akidevi netlik,

b-] Salih kişilik,

c-] Düşünce ve eylem planında siyasi tutarlılık şeklinde sıralayabiliriz.

 

Bu üç boyutu bir bütünlük içinde içermeyen bir kişilik eksik ve zaaflı bir kişiliktir. Böyle bir kişilik yapısı kısmi doğrular ve zaman zaman güzel ameller sergilese de İslam bir hareketin yükünü üstlenebilecek bir yeterlilikten uzaktır. Halbuki hedeflenen ve had safhada ihtiyaç hissedilen şey; öncü rolü ve misyonunun gerektirdiği ağırlık ve sorumluluğu taşıyabilme istidadına sahip şahsiyetler olabilmek, oluşturabilmektir. Şüphesiz bu hedefe ulaşılabilmesi için birtakım koşulların sağlanması gereklidir.

 

B- İslami Şahsiyetin Oluşturulabilmesi İçin Gerekli Vasıflar

 

İslami bir şahsiyetin oluşturulabilmesi çeşitli vasıflara sahip olmayı gerektirir. Bu vasıfların ortaya çıkabileceği ve gelişebileceği zemin ise yukarıda sözü geçen kriterlerden müteşekkildir. Bu üç boyut bir tür 'sacayağı' işlevi görecektir. İslami şahsiyet için gerekli vasıflar da ancak bu sağlam zemin üzerinde kazanılabilir ve geliştirilebilir.

 

Bu Vasıflar Neler Olabilir?

 

Şüphesiz bu soruya verilecek cevapların bir ölçüde 'ucu açık cevaplar' olması zorunludur. Çünkü asgari şartları netleştirmek bir ölçüde kolay olsa da, değişen durum ve ihtiyaçlara binaen eklenebilecek şartların tümünü ihtiva edebilecek bir liste' sıralamak fantazi olur. Açıktır ki, içinde bulunulan ortam; mücadelenin gerektirdikleri ve boyutları; muhataplarımızın niteliği ve beklentileri ve buna benzer daha başka öznel koşulların da biçimlendirdiği farklı konumlar söz konusu olabilir. Ve bu farklı konumlar her zaman farklı vasıfları öne çıkartabilir, ihtiyaç olarak dayatabilir. Yine muhtemeldir ki, bugün olmazsa olmaz nevinden ve genel başlıklar halinde tanımladığımız kimi vasıfların içerikleri, değişen mücadele şartlarında çok daha yoğun ve derinleşen boyutlar kazanabilir.

 

Bu hatırlatmadan sonra, söz konusu vasıfların neler olabileceğine genel başlıklar halinde değinebiliriz. Bugün yaşadığımız şartlarda İslami bir mücadele sorumluluğunu üstlenebilecek şahısların hiç olmazsa asgari düzeyde şu vasıflara sahip olması; ya da bir başka yönüyle, İslami şahsiyetin oluşturulması amacı doğrultusunda sarfedilen çabaların en azından asgari düzeyde şu vasıfları kazandırma hedefi gözetmeleri gerekir:

 

1- Bilgilenme ve Düşüncede Yoğunluk ve Derinlik

 

Öncelikle sahih bilgi arayışı ve bu bilginin özümsenmesi şarttır. İslam ümmetini bir bütün olarak kuşatan zincirlerin en etkili olduğu alanın zihinlerimizi kuşatan esaret olduğu tartışma götürmez. İslam dünyasının sömürgecilerin tasallutu altında tutulması ve bu güçlerin işbirlikçileri marifetiyle sürdürdükleri egemenlik ilişkileri bugün de halen yoğun ve sürekli bir fikri bombardıman eşliğinde sürdürülmektedir.

 

Dışarıdan gelen bu saldırıya karşı 'acaba içerinin imkanları ne?' diye bakıldığında ise manzaranın tek kelimeyle iflas olduğu, sadece bugünün değil, asırların bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Devralınan miras neredeyse bütün hayati melekeleri tükenmiş; savunma ve direnme mekanizması tümüyle çökmüş; fikren dumura uğramış bir ümmet yapısıdır. Bu olumsuz mirasla hesaplaşmak ve küfrün zihinlerde yarattığı işgali kırmak, ancak kapsamlı bir fikri inkılapla mümkün olacaktır. İşte bu, İslam coğrafyasının bütününde İslami bir şahsiyet oluşturma hedefini gözeten her çabanın öncelik vermesi gereken bir husustur, Kendisinin İslami mücadele kadroları içinde yer aldığını düşünen herkes, yüzeysel ve sınırlı bilgilerle yetinmeye değil, kapasitesi oranında mutlaka fikri arayışını ve gelişimini sürdürmeye, sahip olduğu bilgileri daha derinlemesine araştırmaya yönelik sürekli ve sistematik bir gayret içinde olmalıdır.

 

2- Ahlaki Zaaflardan Beri Olmak

 

İslami şahsiyetin hem tek tek fertler, hem de bu fertlerden oluşan toplum nezdinde en belirgin değerlendirilme kıstası ahlakilik vasfıdır. Taşınan mesajın gerek olumlu gerekse de olumsuz biçimiyle en doğrudan yansıdığı alan da burasıdır. Ahlakilik hususu aktarılmaya çalışılan mesajın zayıflıklarını örtebileceği gibi, tam tersine en güçlü mesajı dahi muhataplar nezdinde eritip, anlamsızlaştırabilir. Müşriklerin gözünde bile 'emin' bir Rasul'ün önderliğine tabi olmanın mahiyeti hakkında çokça düşünmek gerekir. Düşmanın dahi teslim etmek zorunda kaldığı gerçek olgusu, ilahi vahye müstenit bir hareket ile hevaya dayalı hareketler arasındaki temel bir farka işaret eder. Kaldı ki, inandığımız ilkeler savaşın dahi nihai anlamda bir tebliğ aracı olduğunu bize öğretmektedir.

 

Yine burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da ahlakiliğin sadece kişi ile muhatapları arasında yaşanan ve yaşanabilecek bir iletişim boyutu ile sınırlı olmadığıdır. Ahlakilik bizatihi kişinin kendi iç tutarlılığı ve itmi'nan açısından da belirleyici rol oynar. Kendi nefsinden kalkarak çevresine hatta düşmanlarına kadar uzanan bir geniş çember dahilinde tezahür ettirilebilen ahlaki vasıflar kişiyi kendine karşı da güvenli kılar, çelikleştirir.

 

3- Mesajı Süreklilik İçinde Aktarma Gayreti

 

İslami şahsiyet ile kastettiğimiz kişinin -ve bu kişinin mensubu olduğu organik hareketin- temel faaliyeti tebliğ ve davettir. Allah'ın rahmetinin bir neticesi olarak edinilmiş doğrular insanlara bıkmadan, usanmadan ve elbette en etkili yollarla aktarılmaya, kazandırılmaya çalışılır. Kuran-ı Kerim bu sorumluluğu şöyle hatırlatır: "Hikmetle ve güzel öğütle Rabb'inin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et" [Nahl.16/125].

 

İnsanları çok çeşitli yöntemler ve araçlarla kuşatan cahili sistemin etkinliğini kırmak, gidermek etkili yöntemler ve zenginleşen araçlar geliştirmeyi zorunlu kılar. Ulaştığı doğruların önemini kavramış bir bakış açısı, istifçi bir yaklaşımla bunları kendine saklamayı değil, mutlaka bunları başkalarına ulaştırmayı kendisi için acil bir görev hisseder. İçine kapanma, kendi için bilgi edinme ve edindiklerini sırf kendine saklama tavrına duçar olanlar, doğal olarak, Kuran'ın 'kitap yüklü merkepler' olarak vasfettiklerinin safına düşerler. Bilgiyi bizatihi amaç edinme, bilgiyi kutsama anlamına gelen bu yaklaşım insanları felaha çağıran Kur'an'ın muradına tam ters bir tutum takınmaktır.

 

Zaman zaman sonuç alınamaması olgusunun öne çıkartılmasıyla veya insanların duyarsızlıklarının ya da hayatlarını belirleyen ilkelerin meşruiyyetinin ne olduğuna ilgisizliklerinin gerekçe gösterilmesiyle tebliğ sorumluluğunun askıya alınması anlamına gelebilecek tutumlar geliştirilmesi sık karşılaşılan durumlardandır. Halbuki burada kavranılması gereken şey; gerek bireysel planda, gerekse de cemaat düzeyinde sürdürülmesi gereken tebliğ ve irşad faaliyetinin karşılığının dünyevi sonuçlarıyla ölçülmesinin yanlışlığıdır. Israrla sürdürülmesi gereken bu çabalar öncelikle dünyevi planda etkili sonuçlar devşirmek için değil, sorumluluk ve tutarlılığın gereği olarak değerlendirilmelidir.

 

4- Söylenen ve Savunulan Her Şeyi Pratiğe Aktarma Sorumluluğu

 

Hassas ve ısrarlı olunması gereken konulardan biri de söz ve eylem bütünlüğüdür. İslami şahsiyet, gerçek hayatta karşılığı bulunmayan soyut ve sürekli geleceğe ertelenmiş tasarılarla hemhal olan bir fikir kulübünün ya da bir tür aydın eğlencesi mahiyeti taşıyan düşünce yarıştırma etkinliğinin bir parçası olamaz. Düşünce üretiminin ve söylenen sözlerin mutlaka pratikte örneklendirilmesi çabası içinde olunmalıdır. Yaşanan hayat gerçeği değişik merhalelerde ve koşullarda farklı pratikler ortaya konulmasını gerektirebilir. Fakat değişmeyecek olan husus; benimsenen, savunulan doğruların her şart altında hayat içinde bir biçimde somutlaştırılmasıdır. Hayata taşınmayan doğruların kabul görmeyeceği şu ayette de açıkça vurgulanmaktadır: "İnsanlar yalnız 'inandık' demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?" [Ankebut, 29/2]

 

Pratik kaygısı, tutarlı olmanın da doğal bir şartıdır. Siyasal iktidar hedefine ulaşıp ulaşamama, çok çeşitli koşullara bağlı gelişmelerin bir sonucudur. Dolayısıyla bu sonucu tek başına bizim belirlememiz söz konusu değildir. Zaten bu, bir hedef olmakla beraber, sorumlu olunan şey de değildir. Ama ortaya inandırıcı, güvenilir bir mücadele ve bu mücadelenin gereği olan pratik koymak İslami şahsiyetlerin öncelikli sorumluluğudur. Bu yapılmadığında muhataplar nezdinde sözün inandırıcılığı onulmaz yaralar alacağı gibi, bizzat dahili bünyede kişiliği yıpratan, tüketen iç çelişkilerin boy vermesi kaçınılmaz bir sonuç olarak kendini gösterir. Kuran-ı Kerim bu 'derin çelişki'ye "...yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz?" [Saf, 61/2] uyarısıyla dikkat çekmektedir.

 

5- Bütüncül Bir Perspektife Sahip Olmak

 

Bütüncüllük, olayları ve olguları yerli yerine koyabilme, doğru adlandırabilme ve konumlandırabilme şeklinde de tanımlanabilir. Bir bütün olarak hayata ve mücadeleye ilişkin doğru bir tutum almak, bunları bütüncül bir biçimde kavramakla mümkündür. Aksi yaklaşım zorunlu olarak parçacılığı getirir. Parçacı yaklaşım ise, velev ki tek tek bir sürü doğruyu içerse de, nihai tahlilde doğruyu asli boyutlarıyla yakalamaya yetmez. Özünde eksik ve zaaflıdır. Dolayısıyla güdük kalmaya mahkumdur.

 

İslami kimlik bütüncül bir kimliktir. Hayatı ve gerçeği parçalamaz. Kimlikte bölünmeye izin vermez. Bu gerçek En'am Suresi'nde şöyle hatırlatılmaktadır: "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir" [6/162]. Kimlik noktasında sahip olunması gereken bütüncül yaklaşım İslami kimliğin kavranmasında olduğu gibi bağlılarına; mücadelenin, mücadele imkan ve araçlarının ve ayrıca karşı karşıya olunan güçlerin de kendi bütünlükleri içinde kavranmalarını şart koşar. Birbirinden bağımsız gibi görünen olgular arasında gerekli bağı kurma; en küçük, en sıradan sanılan gelişmeler de dahil olmak üzere toplumsal olguların birbirleriyle ve asli zeminleriyle irtibatım kurma ve her şeyi kendi ait olduğu bütünlük içinde değerlendirme kişilere mahsus özel bir kabiliyet olarak değil, İslami şahsiyet sahibi olmanın gerektirdiği bir vasıf olarak algılanmalıdır.

 

6- Kuşatıcılık

 

İslami mücadelenin asıl uğraş alanı ve en temel aracı mücadeleyi insanlara taşımak, insanları da mücadeleye kazandırmaktır. Her aşamada daha çok sayıda insana yönelmeyi ve bu insanları derleyip toparlamayı hedeflemeyen bir çaba mücadele sorumluluğunu kavramaktan aciz demektir. İnsanların eğitimi ve yönlendirilmesi güç ve meşakkatli bir uğraştır. Halbuki dışlamak, yok saymak, ilişkiyi kesmek ise fazlaca kafa yormayı ya da emek sarfetmeyi gerektirmeyen, nisbeten rahat ve hevaya da uygun düşen bir tavırdır.

 

Bu meyanda kuşatıcılık vasfını; kazama ve ıslah edici bir yöntem ve üsluba sahip bulunmak ve buna bağlı olarak örgütleyicilik şeklinde tanımlamak mümkündür. Kuşatıcılık sıradan insanları duyarlı hale getirmek, duyarlı insanlara sistematik bir düşünce kazandırmak ve rehberlik yapmak; belirli bir bilinç ve tavra ulaşanları ise organize etmek ve mücadeleye sevketmek demektir.

 

7- Siyasi Tahlil ve Takip Yeteneği

 

İslami şahsiyet sahibi olmanın önemli vasıflarından biri de egemenlik ilişkilerinin değişik düzeylerde ve farklı biçimlerde toplumsal alana yansıması demek olan siyasi gelişmeleri doğru izleme ve yorumlamadır. Kimi zaman birbirinden tümüyle kopuk ve ilgisiz gibi görünen olayların iç örgüsünü kurmak; ilk bakışta anlamsız olduğu zannedilen gelişmeleri gerçek anlamlarına kavuşturmak ve yerli yerine oturtmak; olayları geriden izleyen değil, belli bir öngörüyle gözlemleyen olabilmek ciddi bir siyasi birikimi gerektirir. Siyasi birikim kişiye gelişmeleri soğukkanlı bir biçimde değerlendirebilme yetisi kazandırır. Olaylar karşısında mesnetsiz beklentiler içine girip sonu hüsran ile biten hayal kırıklıklarına uğramanın yanında, paniğe kapılıp 'mahvolduk' sendromuna yakalanmanın da önüne set çeker. Doğru zamanda doğru tavır koyma becerisini getirir.

 

C- Nihai Hatırlatma ve Sonsöz

 

Yukarıda sayılan tüm bu vasıflara ilaveten altı çizilmesi gereken bir hatırlatma olarak; müminlerin temel vasfı olan 'yürüyen Kuran olmak' ilkesinin değişmez şiar olma özelliği her daim göz önünde bulundurulmalıdır. İslami mücadele en yalın anlatımıyla Kuran'ın şahitliğini yapmaktır. Dolayısıyla bu mücadelede 'öncü' sorumluluğu ve misyonunu yüklenmiş şahıslar, yukarıda sayılan vasıflardan da önce Kuran'ın 'müminlerde bulunması gereken özellikler' olarak belirlediği nitelikleri bünyelerinde somutlaştırmakla yükümlü bulunduklarının bilincinde olmalıdırlar. Kur'an'da müminlerin vasıflan olarak belirtilen her şey en güzel, en somut bir şekilde bu öncülerce örneklendirilip, yaşanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Haksöz Dergisi - Sayı: 100 - Temmuz 99


         -        

 


Bu Yazı 13515 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 127 yorum yapılmıştır...

şeriati nurettin meriç 12-04-2009, 14:20:09
son derece muhteşem bir yazı.. yüreğine sağlık yazanında yayınlayanında..devrimci umutla...
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM