ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER

 
 
 
 
 

"En sâdık takipçisi onu en iyi eleştirebilen ve düşüncesini olgunlaştırabilendir" bilinciyle Dr. Şeriati'ye ithafen,

 Kapitalizmin küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Vahşileştikçe daha fazla insan öldüren, insan ölümünden belki de çok daha acı olarak çok daha fazla insanı zihinsel olarak ifsad ederek insanlığını/onurunu/anlamını unutturan Kapitalizm’e karşı hazırlıksız yakalanan geleneksel Müslüman zihin hem değerler bazında hem de yaşamsal bazda tüketim zincirinin bir parçası haline geldi. Hatta bu parça olma durumu bizzat kendi Muhafazakar Kapitalizm’ini inşa etmesine bile yol açtı.

 

 Marksizm’in 3. Dünyacı versiyonunun Dinle ve yerel unsurlarla çatışmadan yorumlanması sadece İslam dünyasında görülen bir olgu değil elbet. Özellikle Latin Amerika’da halen güçlü bir damar olarak yaşayan “Kurtuluş Teolojisi” Hristiyan Sosyalizmi’nin pratiği durumunda…

 

 Kapitalizm elbette tepkisel olarak gelişen sentezleri de beraberinde getirmişti. “İslam Sosyalizmi” şeklinde ifadesini bulan söylem bunlardan biriydi. İslam Sosyalizmi, özellikle Arap dünyasında 50’li yıllarda yükselen Baasçı Arap Sosyalizmi’nin bir alt şubesi olarak gelişti. Nâsırcı  Arap Sosyalizmi, Araplığı, Arap Kültürünün en önemli unsuru olarak gördüğü İslamlığı ve İştirâkî (Sosyalist) harmanlayan 3. Dünyacı bir söylemi dillendiriyordu.  Yerel unsurlara dayanan, anti-emperyalist ve dinle barışık bir Sosyalizmi pratize etmeye çalışsa da Baas İdeolojisi paralel talepleri olan İslamcılığın da amansız düşmanı haline gelmiş totaliter bir diktatörlükler zinciri de vücuda getirmişti. (Mısır, Suriye ve Irak’ta özellikle İhvân-ı Mûslimîn hareketine yönelik başlatılan terör dalgası bunun en iyi örneğidir.)

 

 İSLÂMÎ SOSYAL ADALET KİTAPLARI

 

 İslam’a referans veren, Baasçılığa karşı hem muhalefet yapan hem de onun sosyal adaletçi söylemlerinde samimi olmadığını iddia eden İslamcı müelliflerde sosyal adalet vurgusunu görmekteyiz. Örneğin Şehîd Seyyid Kutûb’un “İslam’da Sosyal Adalet” ve “İslam-Kapitalizm Çatışması” kitaplarının temel tezi gerçek sosyal adaletin ancak İslam’ın saf öğretilerinde var olduğudur. İmamûddîn Halil’in “İslam ve Sosyal Adalet” isimli eseri de yoğun bir Baas eleştirisi barındıran ama gerçek sosyalizmin aslında İslam’da var olduğunu öne süren bir teze sahiptir.  Benzeri bir tavrı Suriye İhvân’ının öncülerinden Mustafa Sıbâî’nin “İslâm Sosyalizmi” isimli kitabı da bu amaca yönelik kaleme alınmış klasiklerdendir.

 

 Benzeri tezleri savunan ama bunu birbirlerine alternatif olarak sunan iki toplumsal söylem olan Arap Sosyalizmi ve İslamcılık; zaman zaman kesişen ekonomi-politik iddialara da sahip olmuştur. İşte bu çatışma/rekabet ortamında aynı zamanda ideolojik olarak melez aydınları da doğuruyordu: Melezlerin hepsinin renk oranının aynı olduğu söylenemez. Örneğin okur, Muhammed Amâra, İzzed Derveze, Mûnir Şefik, Mahmud Taleganî, Ali Şeriâti gibi İslamî yönü daha ağır basan ama bununla birlikte milliyetçi ve sosyalist söylemleri de içeren aydınlarla tanıştı. İsimlerini zikrettiğimiz müellifler sonuç olarak ana çerçeve olarak İslâmîyyûn’dan/İslamcılardan kalmaya ısrar ettiler…

 

 ÖNCE MİLLİYETÇİ VE SOSYALİST SONRA MÜSLÜMAN DÜŞÜNÜRLER…

 

 Ancak Türkiye’de Nureddin Topçu, İran’da Benî Sadr, Arap Dünyasında Muhammed Âbîd Câbirî, Hasan Hanefî, Nâsır Hamîd Ebû Zeyd gibi Milliyetçi ve Sosyalist yönleri daha fazla ağır basan ama İslâmî söylemler/referanslar da barındıran Ortadoğulu aydınlar da mevcuttu. Onlar genel itibariyle Tarihselciliği İslam’ın temel metinlerine de uygulayarak Arap dünyasında “ilerlemeci/kalkınmacı” bir İslâm modernizminin öncüleri oldular. Böylece İslâmî referansları da modernist/Marksist çerçeve içinde tarihsel bir argümana dönüşüyordu. Özellikle Nasr Ebû Zeyd'in, Nakdu’l-Hitâb ed-Dînî (Dini Söylemin Eleştirisi), kitabı ise bizzat İslâmî söylemi hedef tahtasına koyan bir eserdir. Eb'u Zeyd düşünce özgürlüğü adına Salman Rüşdî'nin kitabını dahi savunabilmiştir.  

 

 Muhammed Amâra  bahsini ettiğimiz gruptaki Modernist/Marksist aydınların Kur’an’a yaklaşımlarını eleştirmek için “et-Tefsîrî Marksîy lilİslâm” (Dar’ûş Şûruk Yay. 1996, Kâhire) isimli bir eser kaleme aldığını hatırlatalım. Aynı tecrübe İran’da “Mücahîdîn-i Halq” (Halkın Mücahidleri) ve “Furqan” örgütleri içinde de yaşanmaktaydı

 

 İslam Sosyalizmi’nin Arap ve İran düşünce dünyasında ifade ettiği anlam İslam’ın nasslarına referans veren ve mevcut iktidara alternatif olduğunu ifade eden ve aşağı sınıfların iktidarını önceleyen bir söylem olmasıydı. Ancak İslam Sosyalizmi’nin dayandığı kavramsal çerçeve özellikle Modernist İlerleme ve Kalkınma idealine dayanıyordu. En önemli zaaf noktası ise Marksizmin ilerlemeci ve aydınlanmacı tarih şablonlarını kabullenmesiydi.

 

 Epistemolojisini Batı Aydınlamasına rasyonaliteye dayandıran modern bir kurtuluş ideolojisi/sentezciliği olan İslam Sosyalizmi’nin ömrü de kendisini dayandırdığı ana ideolojilerin tasfiye olmasıyla son bulmuştu. İslam Sosyalizmi sentezi, Arap Baasçılığının gözden düşmesiyle ve İran Devriminin İslami renginin belirginleşmesiyle ve Reel sosyalizmin son bulmasıyla anlamını yitirdi. Elbette bu durum söz konusu söylemin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor.

 

 “İSLAM SOSYALİZMİ”NİN PROBLEMLERİ

 

 "İslam Sosyalizmi" söyleminin zaafları kavramsal muğlaklığında yatmaktadır. Çünkü bazen Marksist, bazen İslamcı, bazen millici, bazen de liberal teorilerden yararlanmaktadır. Ancak “Sol” kavramının genelliği ile “Marksist”  kavramının özelliği zaman zaman yer değiştirebilmektedir. Sol’un genel tanımlamayla muhalefet olarak tanımlanışı ile Marksizm ideolojisinin kavramsal çerçevesi çoğu kez karıştırılmaktadır (ki anti-marksist İslamcılığın sosyolojik duruşu statüko karşısında çoğu kez sol/muhalif bir duruş olmuştur)

 

 İslam Sosyalizmi, başındaki İslam ekinin getirdiği gereksinimini İslam tarihinden kimi örnekleri Sosyalizme delil olarak getirmeye çalışıyordu. Elbette 19. Yy’da şekillenmiş modern/ilerlemeci ve kalkınmacı bir “ideoloji”yle; Anlam dünyası, epistemolojisi ve kavramsal çerçevesi çok farklı bir “din”’in sentezlenme çabası doğal olarak anakronizmi (tarihsel yanılsamayı) ve yeni bir şeyi (“ne o ne bu olan” bambaşka bir şeyi) ortaya çıkartıyordu. İslam sosyalistleri Marksist şablonları paylaştıklarından sınıf savaşımını, “sınıf”ı, “ilerleme”yi, modernite’nin tüm ideallerini paylaşıyordu.  

 İslam Sosyalistlerinin İslam'la kurdukları ilişki de Âlem tasavvuru da Newton Fiziği ve Naturalizmle sınırlı olduğundan Marks'ın dâhi “Kaba Materyalizm” dediği Aguste Comte'çu bir bakışla Kur'an'a ve diğer İslami metinlere yaklaşılmaktadır. İslam'ın bir “din” yani hem dünyayı hem de öte dünyayı kapsayan şümullü bir hayat tarzı ve yaşam felsefesi olduğu gerçeği atlanarak, onun aşkın boyutu tamamen reddedilmiştir. Gaybsız, manevi yönü ve ahiret bilinci olmayan bir ekonomi kavgasının ufku da ancak sınıf çatışmasıyla sınırlı kalacaktır... 

 Kur'an'ı tümüyle mülkiyet kavgası gözüyle yorumlamak, ahiretle bağlantılanan bütüncüllüğü bozarak gaybdan soyutlanmış bir ideoloji kitabına indirgemek anlamına da geliyor. Böylece Din'i alt yapının bir şubesi olarak görmeye, Âlem'i newton fiziğine hapsetmeye Yarartıcıyı da bir “düşünce-vicdân” mesabesindeki hareket ettiriciye dönüştürmeye sebep olmakta... Özellikle Hasan Hanefî'nin 1988 yılında yayınladığı ‘mine’l-Akîde ile’s-Sevrâ: Akideden Devrime’ adlı beş ciltlik eserinde Allah'ın ve Dinin antropolojik birer figüre indirgenmiş, esasen dinî metinleri ve bu metinler etrafında şekillenen geleneği beşerî bilimlerin ulaşmış olduğu neticeler çerçevesinde okumaya çağırmış (tarihselci okuma) ve ilahî olanı beşerî alana indirmeye gayret etmiştir. Hanefi'nin İlerleme, Aydınlanma, Kalkınma/Sanayileşme merkezinde Modern Bir “İslam”'a açıkça çağırıyor olduğunu ifade etmekte yarar var.

 

Bu durumun en güzel örnekleri özellikle Hindistan'lı Sir Seyyid Ahmed Hân, Pakistan'lı İslam Sosyalisti müfessir Gulam Ahmed Pervîz ve Türkiye'den “Sosyalist Müslüman” Hikmet Kıvılcımlı ile “Müslüman Sosyalist” R. İhsan Eliaçık'ın eserlerinde gözlemlenir.

 

Oysa Post-Komünistler ve Yeni-Anarşistler moderniteyi sorgulayalı, ilerleme, kalkınma gibi mitleri terk edeli yıllar oldu. Moderniteyi külliyen sorgulayamayan yeni bir değerler sistemi önermeyen taleplerini sadece ekonomik eşitsizlik üzerine kurgulayan bir ideolojinin geleceği de ancak modernite ile sınırlıdır. Oysa Egsiztansiyalizm’le başlayan ve günümüzdeki uygarlık karşıtı Anarşist aydınlarla devam eden anlam sorgulaması ve aydınlanma karşıtı entelektüel çabanın küresel kapitalizme karşı başlattıkları “kökten itiraz” kulak kabartılması gereken tartışmalar yapmaktadır.

 

Kökten bir itiraz ve öneri getirmeyen her türlü sistem içi devrim çabası beraberinde zıttını besleyen ve zıttından beslenen bir döngünün parçası olmaktan kurtulamayacaktır. Bu sebeple mülkiyet-insan ilişkisindeki dengesizlikler ve toplumsal adaletsizliklerin karşısında olanlar anlam-kavram dönüşümü yapmadıkları sürece, aydınlanmanın rasyonalitesi ile, modernite’nin kavram çerçevesini yapı-bozuma uğratmadıkları müddetçe sonuç hüsran olacaktır…

KÖKTEN İTİRAZ OLMAZSA SEKÜLERİZM DÖNGÜSÜNDE KALINIR

 

Çünkü İslâm'ın kökten eleştiriye tabi tuttuğu şirk düzeninin bir yansıması olan Kapitalizm, bir ekonomi-politik değişimiyle ortadan kaldırılamaz. Anti-Kapitalizmi Müslümanlar arasında örgütlemek isteyenlerin Kapitalizmin hayat anlayışını dayandırdığı Materyalizm ile ve Aydınlanma ile hesaplaşmaları gerekiyor. Muhafazakar/Weberyen kapitalizme karşı (ki özünde seküleştiricidir) Materyalist bir ekonomi savaşımına kilitlenmek İslam'ı seküler bir savaşımın argümanına indirgemekten başka bir şeye yaramaz. Bu durum İslam kapitalizmi kadar anlamsız ve ifsad edicidir. Çünkü en zarar aldatıcı şey iyiyle bulanmış kötülüktür...

Müslümanlar'ın sosyal adalet söylemlerini kendi özgünlüklerini ve kimliklerini koruyarak geliştirmleri gerekiyor. Bu sorumluluk ise tarihin bir bölümünde tepkisel olarak gelişen ârızî sentezlerle değil, İslâmî özgünlüğün korunmasıyla yapılabilir.

Bir sonraki yazımızda, Ebû Zerr el-Gıfârî'nin şahsiyeti üzerinden geliştirilen İslam sosyalizminin tarih kurgusunu masaya yatıracağız...

Selâm ve Dûa ile

Kaynak: Haksözhaber


         -        

 


Bu Yazı 13500 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 177 yorum yapılmıştır...

veysel menekşe. 25-03-2010, 02:22:47
bu analizlerden usandım ben kendi payıma.!
siz ne öneriyorsunuz.?
hiçbiri doğru değilse.
doğru olan ne.?
doğrudan söylesenize.!
kardeş.!
 
Bülent Şahin Erdeğer 27-03-2010, 11:42:41
Veysel Menekçe kardeşim şayet bu analizlerden usandıysanız ne öneridiğimizi en azından yazdığımız son iki makaleden okuyabilirsiniz: Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! ve Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi

Önerimiz gayet net: Önce ağzımızdan çıkan ve giren şeyler konusunda İslami devrim sürecini başlatmak. Toptan biçimde kavramlarla, GDO ve çevre kirliği ile, şirkin tüm çeşitleriyle hesaplaşabilmek. Kökten bir itiraz... İmparatorluğun temellerini çatırdatmak...

"Aklında, Kalbinde, Midesinde ve Uçkurunda İslam devleti kurabilenler" sade bir hayatı yaşamaya çalışabilenler, ibadetlerine düzenli biçimde devam edip, haram-helal çizgisinde küresel kapitalizme karşı durabilenler inkılabı başlatabilecekler.

Şahsi duruş elbette ardından örgütlü duruşu getirmeli. Bizzat çevresindeki zalimlere karşı kelam'ın gücünü kullanarak toplumsal bir duruş sergileyebilmeli.

Unutmayalım ki laf olsun diye analiz yapmıyor, iş olsun diye kimseyi eleştirmiyoruz. Aksine değer verdiğimiz çabaların seküler bir döngüde başarısızlığa uğramaması için Hakkı ve Sabrı tavsiyeleşiyoruz...
 
rabia 27-03-2010, 21:06:48
süper bir cevap...hakkınızda yanılmışım...İhsan Bey in Kuran yorumlarına ait yazılarınızı okuyunca
saplantılı,kör döğüşü peşinde biri sanmıştım sizi...
işte emri maruf işte nehyi münker...
ilelebet müellefetün qulub inşallah...bize yakışan budur
 
veysel menekşe 29-03-2010, 13:28:57
Bu haber için üç yorum yapılmadığını biliyorsunuz değil mi.?
Emanet'e riayet etmediğiniz gibi.
Söylediğinizde doğru da söylemiyorsunuz.
Siz bu tavsiyeleşmeden vazgeçiniz dostum..
Zira .
Bi işe yaramıyor.
..
Ama farketmez..
İzleyenler zaten herşeyi biliyor..
En izleyenle en bilenle beraber.
Elhamdülillah.!
 
takrib 30-03-2010, 09:11:58
bülent bey, güzel bir la denemesi yapmış. tespitlerine katılıyorum. dönemsel ve reaksiyoner çözümler yerine medeniyetler inşa edilemezse nesillerimiz nasıl ifsad olacağını görmek uzak değil maalesef. illaAllah'lı medeniyet inşası sağlam temelli la denemelerinin üzerine kurulacaktır. medeniyet inşa etmeyi hedefine alanların vazgeçilmezidir karşıt medeniyetlerin doğru analizi. bu haseble Allah razı olsun. güzel yazı faydalandım.
 
çawşin 30-03-2010, 22:19:50
''İmparatorluğun temellerini çatırdatmak...''
bu bir süreçtir. analizlerde,önerilerde,kızgınlıklarda,öfkelerde süreç içinde anlaşılabilir niteliktedir.
doğru olan sürece dahil olmak, örgütlü bir yapıya kavuşabilmektir.
1 (bir) her zaman O (sıfırdan) değerlidir. 
malcom 04-04-2010, 15:21:49

ya ben anlyamıyorum yada anlaşılması imkaansız bir şey, islam sosyalizmi tamlaması ilginç bir tamlama. ilerde islam komünizmi, islami marksizm gibi kavramlarda duymaktan korkuyorum. allah,dini tamamladığını haber verdiği halde hala dini birşeylerle tamamlama çabasına giriyoruz. islamın hoşgörüsünü laiklikle , zengin fakir arası ilişkiler için emredilen zekatı sosyalimle açıklama çabalarına bizi kimlerin sürüklediğini ne zaman farkedeceğiz. aslında farketik ama ne zaman harekete geçeceğiz. beyinlerimizi tatile çıkartanlara rağmen ne zaman hatırlayacağız tatil hangi sistemin kimlere tuzağı. acizane, makalenizi beğenerek okudum
 
Editör 10-04-2010, 13:59:10
Veysel bey, "Bu haber için üç yorum yapılmadığını biliyorsunuz değil mi.?" diyerek sitemizi zan altında bırakma hakkınız yok. Aliseriati.com'a asılan makalelere -hakaret içen, küfürlü ya da virüslü olmayan- her yorum saygındır ve yayınlanır. Bu makalenin altına da hangi yorum yazılmışsa yayınlanmıştır.
"Emanet'e riayet etmemek" gibi bir ithamı bile yayınlamamız bunun kanıtıdır.

"Siz bu tavsiyeleşmeden vazgeçiniz dostum..Zira .Bi işe yaramıyor." diyerek Tavsiyeye kulak kapattığınızı ifade etmeniz de acı bir durum.

Sitemiz editörü Bülent Şahin Erdeğer'in konuyla ilgili yazısını bir şey önermemekle suçladınız. Ancak kendisi size veridği cevabında önerdiğini daha önce yazdığı kimi makaleleri örnek göstererek kanıtladı. Ancak buradaki çelişki, yazarı bir şey önermemekle itham eden eleştirenin eleştirisinde yazarın makalesine yönelik hiçbir şey söylememesinde yatıyor. Sayın Menekşe Erdeğer'in makaleisnin şu şu noktaları şu şu sebepten dolayı yanlıştır ya da eksiktir deseydi. Daha ilmi ve tutarlı olurdu.

Aliseriati.com sitemiz Şeriati Üstadın izinden giderek özgür tartışma zemini olmaya devam edecektir.

 
Veysel Menekşe 19-04-2010, 12:03:26
Bakınız kardeşim..O yorumum hala yayınlanmadı ve buna rağmen beni zan altında bırakacak cevaplar yayınlamaya devam ediyorsunuz...Ben bu siteye gecemi gündüzüme katarak 120 den fazla yorum yazdım ve size emanet ettğimi de açık açık söyledim.Yorumları yazılarıyla beraber sildiğinizde size üstüste mesajlar çektim ve siz yanıt bile vermediniz..Hala da o yorumlarımın akibeti hakkında bir bilgiye sahib değilim .Ev adresime kadar her bilgiyi vermeme rağmen herhangi bir tepki dahi vermediniz..
Sizi bir daha uyarıyorum.
Beni başkalarıyla karıştırmayınız ve hakkınızda var olan hüsn-ü zannımın sınırlarını da bu kadar zorlamayınız.Bir gün yüz yüze geliriz ve bu hakkın hesabını sizden sorarım.Üstelik ben sizin hakkınızdaki hüsn-ü zannımı ve takdirlerimi de halen yazmakta olduğum sitede açıkça beyan ettim.Ali ŞERİATİ'NİN izinden gideceğiniz gibi sözlere de karnım tokbenim.
Yapacaksınız öyle konuşacaksınız.Yapmadığınız şeyi söylemeyeceksiniz.
Unutmayın.
Hiçbirşey yolunda gitmiyor ve bunun sorumluları da bizden başkaları değil.
Şeriati'nin doğruları yanlışlarından fazla da değildir.
Bunu da hatırlatarak çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İzlemeye ve yorumlamaya da devam edeceğim.
Yüzyüze görüşmek umuduyla .
Vesselam

 
Yusuf ORHAN 28-04-2010, 16:23:38
"LA" sı olmayanın tüm kapitalist ,emparyalist,sosyalist, materyalist şirk düzenlerinine haksızlıklara,adaletsizliklere zulümlere,tüm sahte demokratik olduğunu iddia eden partilere kökünden "LA" demeyen" İlahe illallah " diyemez bencede olay bu kardeşim. sayın menekşede tutmuş alınacak bir sürü hak varken,yapılmış ve yapılan hesabı sorulması gereken bir sürü zulüm varken kapatmış dünyasını Ali şeriati sitesindeki insanlara çatarak stres atmaya çalışmakta sanırım allah yardımcısı olsun zikrini ve fikrini açsın.Hdefini yeniden gözden geçirsin inşallah...
 
SaRaZeN 07-06-2010, 05:19:24
Açıkçası kayda değer bir eleştiri bekliyorum. Fakat aradığımı bulamadım. İlerleme ve kalkınma tabirlerinin modasının geçtiği zikredilerek İslam Sosyalizmi'nin fazla sekülerliliğine vurgu yapılmış. Bana çok eksik geldi bu eleştiri.

Post-Komünistler ve Yeni-Anarşistler modayı mı belirliyor? Bizim modaya göre mi hareket etmemiz lazım? Moderniteyi eleştirenler her zaman vardı.

Ayrıca idealar dünyasında geziyorsunuz. Pratik birşey yok. Kalkınmanın temeli olan üretim dolayısıyla fabrikaların insanlara getirdiği bir yaşam biçimi vardır. Siz hiç fabrikada çalıştınız mı? Kökten itiraz derken bu pratikler göz ardı edilemez. Hala çıkrık kullanıp, dokuma tezgahında elbise üretip giyiyorsanız ve bunu yapandan satın alıyorsanız problem yok. Ama tersiyse giyinmek için fabrikaya ve getirdiği kültürel öğelere, yaşam biçimine muhtaçsınız demektir.

Buradaki mesele dini unutmadan dünya pratiklerine adapte olma meselesidir. Dünyadada en büyük sorun paylaşım sorunu olduğuna göre ve bizde de "kul hakkı" kavramı olduğuna göre daha somut eleştiriler yapmalısınız.

Yoksa eleştirdiğiniz kesimin ayet uyarlama çabalarını, aynen sizin idea dünyasında gibi herkes yapabilir.
 
suyuuti 20-07-2010, 13:39:29
sana neyi infak edelim diye sorarlar.

de ki : ihtiyaçtan fazlasını...

 
Cihad Özan 29-07-2010, 23:18:14
İslam Sosyalizminden kasıt islam-sosyalizm sentezi değildir elbetteki...zaten İslam eğer kendine eklemleme yapılarak düzelicek kadar aciz bir sistemse bizde boşuna bu sisteme gönül vermişiz bu kadar şehidi boşuna bu yola feda etmişiz demektir...Sosyal bir varlık olan insan üzerine İslam'ın görüşlerinin ve bir bakış açısının olduğu muhakkaktır...Çünkü Kur'an dirilere inmiştir ve peygamber bir beşerdir...Elbetteki bundan şunu anlıyoruz:İslam sosyal bir dindir...Ve soyal konulara bir bakışı vardır...Amaç bu bakışı Kur'an ve siyer ışığında açığa kavuşturmaktır...İslam sosyalizmindende bu anlaşılmalıdır...Bunun dışında bir anlayış elbetteki bidattır ve önemsizdir...Kur'an ve siyerden yola çıkarak sosyolojik yorumlar yapılırsa elbetteki herşey daha iyi anlaşılır ve belirginleşir...Konu buraya sığmayacak kadar derindir ve tartışılmaya muhtaçtır...(Abdestli komünizm kavramıda tam bir safsatadır bu tarz söylemler gençler üzerinde sarsıcı etkiler yapmaktadır dolayısıyla ilim sahibi tebliğciler bu kavramları kullanmaktan kaçınmalıdır diye düşünüyorum....)
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM